UWAGA!!!

ZMIANA NR. KONTA

Oferta

Szanowni Państwo!

Pragniemy przedstawić Państwu naszą ofertę dotyczącą archiwizacji i składowania akt

Odpowiedzialność i stabilność naszej składnicy, zapewnia powierzonej nam dokumentacji, pełną ochronę, poufność i dostępność zainteresowanym i uprawnionym osobom. Składnica akt spełnia wszelkie wymogi znowelizowanych przepisów dotyczących działalności regulowanej jaką jest działalność w zakresie archiwizacji i składowania akt zgodnie z:

-Ustawą z dnia 14 lipca 1983 (Dz. U. z 1983r.Nr 38, poz. 173). o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r Nr.171 poz.1396 z późniejszymi zmianami),

 

-Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002r Nr167, poz.1375.)

 

-Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 (Dz.U. Nr.108 poz.1016).

 

-Ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia 18.12.2002 r (Dz.U.241 poz.2074)

 

 

Pełne przygotowanie merytoryczne i techniczne składnicy pozwoliło uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych - PS.XIV 4150/01/05 Nr 2 z dnia 24.03.2005 r zgodnie z art.51a w związku z art. 73 ust.3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 Nr.171 poz.1396 r. z póź. zm.).

 

 

Zakres działania składnicy akt

 • Przyjmowanie na przechowanie akt zakładowych likwidowanych i upadłych jednostek .

 • Zabezpieczenie przekazanych materiałów przed utratą lub zniszczeniem.

 • Porządkowanie i wstępna konserwacja dokumentacji.

 • Prawidłowe przygotowanie dokumentacji kategorii „A” do przekazania do archiwum państwowego.

 • Brakowanie akt zgodnie z obowiązującymi przepisami .

 • Udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym i pełna obsługa byłych pracowników i instytucji uprawnionych do korzystania z zasobów dokumentacji kategorii "B" zlikwidowanych firm.

 • Outsourcing dokumentacji przedsiębiorstw i instytucji czynnych.

 

Porządkowanie akt i archiwizacja

 

 • ustalamy system kancelaryjny w danej jednostce.

 • segregujemy akta na zespoły i komórki organizacyjne

 • klasyfikujemy i układamy akta kat. "A" i "B" według zespołów i komórek organizacyjnych

 • kwalifikujemy według okresu przechowywania i kategorii akt.

 • opisujemy teczki z aktami z wyszczególnieniem nazw akt, numeru teczki, roku,

 • sporządzamy spis akt pozostających w składnicy.

 • sporządzamy i przekazujemy do Archiwum Państwowego Inwentarze Zespołów Archiwalnych.

 • Sporządzamy ewidencję na nośnikach papierowych i elektronicznych .

 • Zapewniamy powierzonej do składowania dokumentacji właściwe warunki przechowywania.

 • Udostępniamy akta na podstawie:

Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych
( Dz.U.Nr.11 poz.95 z 1999 r.)

          Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08. 1997r. 
              (Dz.U.Nr.133 poz.883 z 1997)

 • Przekazujemy materiały archiwalne do archiwów państwowych

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

(Dz. U. Nr167, poz.1375 z 2002r.)

 • Brakujemy i utylizujemy akta zgodnie z obowiązującymi przepisami .

 

 

 

Outsourcing*


     Dokumenty, które mają być przechowywane w naszym archiwum, są odbierane przez naszych pracowników z miejsca wskazanego przez zleceniodawcę w ustalonych cyklicznych terminach i/lub na wezwanie .W bezpieczny sposób przewożone są na miejsce składowania w kartonach transportowych,naszym samochodem na koszt składnicy. Na miejscu zostają nadane im sygnatury do spisu, napodstawie którego zlecający zamawia potrzebne dokumenty.Dokumenty zamówione w formie pisemnej - pocztą lub osobiście przez upoważnionegopracownika ewentualnie pocztą elektroniczną, dostarczane są w ciągu 24 godzin. Dostawaekspresowa jest realizowana w ciągu 2 godzin od momentu wpływu zapotrzebowania. Możliwe jest skanowanie wybranych dokumentów i przesyłanie ich pocztą elektroniczną.Dokonujemy klasyfikacji i kwalifikacji akt oraz na tej podstawie okresowych brakowań i nażyczenie, niszczenia wybrakowanej dokumentacji.

*Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu - outsourcerowi) zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach stanowiących podstawę jej działań, w których osiąga przewagę konkurencyjną (np. biura rachunkowo – księgowe)


« powrót do strony głównej
ARCHET–NAUSEA Sp.z o.o
ul.Gen.Hallera 60/3
tel:691-261-661 pn-czw 09:00-14:00